Nadační fond P. Antonína Šestáka

Návrat na předchozí stránku
Záměr Nadačního fondu

„Je mým přáním, aby „Nadační fond P. Antonína Šestáka“ při své činnosti pamatoval na moji památku, šířil moje dílo a svěřené prostředky a výnosy z nich používal zejména na podporu církve římskokatolické, především péči o její památky, vzdělávání kněží a misijní činnost, podílel se dále na rozvoji duchovních hodnot, ochraně lidských práv a ostatních humanitárních hodnot, pramenících z křesťanských tradic, a dále se podílel na ochraně duchovních, kulturních a uměleckých památek, zaštiťoval realizaci a vydávání mých i ostatních duchovních a uměleckých děl a při rozdělování nadačních příspěvků pamatoval rovněž na rozvoj vědy, výchovy a vzdělávání.“
(úryvek ze zakládací listiny)

Šířením svého duchovního odkazu, díla a myšlenek
P. Antonín Šesták, emeritní probošt Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi,
pověřil

„Nadační fond P. Antonína Šestáka“,

jehož cílem činnosti je zejména:

* podpora Církve římskokatolické, především péče o její památky, vzdělávání kněží a misijní činnost

* rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv a ostatních humanitárních hodnot,
pramenících z křesťanských tradic

* ochrana duchovních, kulturních a uměleckých památek

* realizace, vydávání a šíření děl z duchovně-uměleckého odkazu P. Antonína Šestáka
a předmětů spadajících do jeho duševního vlastnictví

* realizace, vydávání a šíření duchovních a uměleckých děl dalších autorů

* rozvoj vědy, výchovy a vzdělávání

* charitativní činnost


NF je řádně zapsán v Nadačním rejstříku, vedeným KS v Plzni, oddíl N, vložka 89, IČO: 264 10 168,
kde jsou uloženy rovněž veškeré listinné dokumenty a jenž archivuje výroční zprávy o činnosti
a výkazy o pravidelných účetních uzávěrkách NF v zákonem stanoveném rozsahu.

Pokud se chcete i Vy přihlásit k bohatému duchovnímu odkazu, napomoci jeho realizaci
a jsou Vám blízké výše uvedené cíle, uvítáme zájemce o spolupráci z řad široké veřejnosti.
Rovněž můžete přispívat na účet č. 204 175 478/0300, vedený ČSOB, nám. Republiky 7, Praha 1.

Touto cestou si rovněž dovolujeme mnohokrát poděkovat všem dosavadním pravidelným přispěvatelům,
dárcům pozůstalostí a štědrým sponzorům,
bez jejichž přispění by nebylo možné vytýčené záměry v zamýšleném rozsahu realizovat.Na požádání rádi zašleme Zpravodaj, veškeré informační materiály o plánovaných akcích
a vypisovaných grantech a projektech a CD s Requiem W.A. Mozarta, provedené v den posledního rozloučení
pražským chrámovým sborem Collegium Strahoviensae v bazilice Nanebevzetí P. Marie ve Staré Boleslavi
.

Dovolte nám, abychom Vám všem vyslovili dík za Váš zájem a podporu.
Vyprošujeme, aby započaté dílo přineslo hojné ovoce a přispělo k šíření Božího království.


za Správní radu: Mgr. Veronika Melionová roz. Bartošová, předsedkyně


Návrat na předchozí stránku Nadační fond P. Antonína Šestáka
Nádražní 277, 340 12 Švihov, Czech Republic
tel.: +420 602 182 277
e-mail: nadace@patersestak.cz